over teamcoaching

Teamtrajecten worden om diverse redenen opgestart:

  • De start van een nieuw samengesteld team is een ideaal moment om een fundament te leggen onder de samenwerking. 
  • Een bestaand team krijgt meer autonomie en gaat werken op basis van principes van Zelforganisatie of Zelfsturing
  • Vaak is de aanleiding dat het minder lekker loopt in het team. Werkplezier en resultaten raken in de knel. 


Teamcoaching start vanuit de vraag waartoe het team bestaat. De bestaansreden (missie/visie/why) is de verbindende factor voor de teamleden. Daaruit volgt de erkenning dat iedereen in het team een eigen plek heeft. Een rol met daarbij behorende verantwoordelijkheden. Daarin worden persoonlijke talenten ingebracht maar ook kwaliteiten die regelmatig doorschieten naar valkuilen. En daar liggen irritaties vanzelfsprekend op de loer. 

Het blijkt zeer behulpzaam als teamleden bewustzijn hebben op de eigen persoonlijkheid. Met daarin bepaalde gedragsvoorkeuren en de eigen kenmerkende communicatiestijl. Zodra het team over voldoende vaardigheden beschikt om onderlinge verschillen bespreekbaar te maken én te waarderen, bereikt het team een volgend level in de samenwerking. Dan hoeven verschillen van inzicht niet te leiden tot eindeloze discussies omdat inhoud en betrekkingsaspecten duidelijk gescheiden blijven. 

Het vaststellen van teamwaarden waar een ieder zich aan kan committeren biedt houvast in de dagelijkse gang van zaken. Heldere procesbeschrijvingen en rolafbakening (met bijbehorende bevoegdheden) zorgen voor een concreet en overzichtelijk speelveld. Aansluitend zijn een heldere overleg- en besluitvormingsstructuur noodzakelijk. Met daarin voldoende ruimte voor het maken van eigen afwegingen;  een basisvoorwaarde voor een succesvolle team samenwerking.

Dit zijn voorbeelden van aspecten van teamfunctioneren waar de aandacht naar uit gaat in een teamcoachingstraject. Pas als deze zaken en vaardigheden op orde zijn krijgt het team de kans om te groeien naar zelforganisatie of zelfsturing.